logo

Информация за акционерите

Права на акционерите 

Всеки акционер в ЗАГОРКА разполага със следните права:   

  • право на дивидент; 
  • право на ликвидационен дял (при решение за ликвидация на компанията); 
  • право да закупи пропорционална част от издадени нови акции при увеличаване на капитала на Компанията; 
  • право да участва и гласува в заседания на Общото събрание на акционерите, както и да се запознава с писмените материали по дневния ред и да получи копие от тези материали.

Поканата за заседание на Общото събрание на акционерите се обявява в Търговския регистър към Агенцията по вписванията по партидата на ЗАГОРКА. Електронната страница на Търговския регистър може да намерите тук

Дивиденти 

Изплащането на разпределените от ОС на акционерите на ЗАГОРКА дивиденти се извършва само по банков път при спазване на следните условия: 

  • Подаване на писмено заявление от акционера на адрес: гр. Стара Загора 6000, ул. „Хан Аспарух” №41 – Счетоводен отдел. 
  • Заявлението следва да съдържа: имена и ЕГН/ съответно фирма и ЕИК, адрес и телефон за контакт и банкова сметка на акционера.  
  • Към заявлението трябва да бъдат приложени: удостоверение от съответната банка, че акционерът е титуляр на сметката, издадено не по-рано от един месец преди датата на заявлението; двустранно копие на временното удостоверение за притежаваните от акционера акции в капитала на дружеството. 
  • При подаване на заявление от наследник или правоприемник на акционер се изисква документ, удостоверяващ неговите права, а в случай че наследниците/ правоприемниците са повече от един, техният представител получава дивидента след представяне на изрично писмено нотариално заверено пълномощно, c което наследниците/правоприемниците го упълномощават да получи цялата полагаща се сума от тяхно име. 

Информацията за дивидентите, които ЗАГОРКА изплаща е налична тук
Образец на заявлението за получаване на дивиденти може да откриете тук
Моля обърнете внимание, че дивиденти се изплащат само веднъж в месеца - в края на всяка трета седмица, по банкова сметка на акционера. 

Уеднаквяване на издадените от Загорка акции

Акционерите, които разполагат с депозитарни разписки или стари временни удостоверения (от преди 2007 г.) за притежавани акции в ЗАГОРКА, трябва да ги заменят с нови временни удостоверения по решение на Общото събрание на акционерите от 22.02.2007 г. за уеднаквяване на акциите. 

Новите временни удостоверения могат да бъдат получени всеки работен ден от 8.30 до 17.00 часа, както следва: 

  • От 1-во до 15-то число на месеца - в гр. Стара Загора, ул. „Хан Аспарух” № 41, седалище на ЗАГОРКА; 
  • От 15-то до 30-то число на месеца – в гр. София 1797, ул. „Донка Ушлинова” №2, комплекс Геритидж парк, сграда 3, ет. 1, административно управление на ЗАГОРКА. 

Акционерите или техни упълномощени представители следва да представят притежаваните от тях оригинални временни удостоверения за поименни налични акции и/или депозитарни разписки за поименни безналични акции, документ за самоличност, удостоверение за наследници и/или изрично писмено нотариално заверено пълномощно. 

Прехвърляне и наследяване на акции

Считано от 08.07.2016 г. при прехвърлянето на акции на трети лица, които не са: акционери в дружеството, не са съпруг, съпруга или възходящи/низходящи роднини по права линия - трябва да бъдат предложени първо на мажоритарния акционер – Хайнекен Интернешенъл Б.В., Нидерландия.  

Прехвърлителят (джирантът) следва писмено да информира ЗАГОРКА за броя на акциите и цената, срещу която желае да ги прехвърли. 

В срок до 30 работни дни от датата на писменото уведомление мажоритарният акционер информира Изпълнителния директор на дружеството дали желае да придобие акциите при предложените условия. 

В случай на отказ или липса на отговор от страна на Хайнекен Интернешенъл Б.В., Нидерландия, акционерът има право да прехвърли акциите си на трето лице, при цена не по-ниска и условия не по-благоприятни от посочените в предложението, отправено до мажоритарния акционер. 

Посочените по-горе правила се прилагат и в случаите на прехвърляне на временни удостоверения. 

Прехвърлянето на акции и временни удостоверения, както и залагането им се извършва чрез джиро с нотариална заверка на подписа на прехвърлителя (джиранта) и има действие спрямо ЗАГОРКА от вписването му в книгата на акционерите. 

В 7-дневен срок от извършване на прехвърлянето, респективно залагането, новият собственик (джиратарят)/заложният кредитор е длъжен да уведоми дружеството като подаде писмено заявление и представи доказателства за джирото, в това число и документ, от който са видни условията, при които са прехвърлени акциите (напр. договор за покупко-продажба) с цел вписване на прехвърлянето в книгата за акционерите. 

Сделката е обвързваща за компанията от датата, на вписване на промяната в книгата на акционерите.  

При наследяване на акции в ЗАГОРКА, за издаването на временно удостоверение на името на наследниците е необходимо да бъдат представени: копие на смъртен акт; копие на удостоверение за наследници, копие на лична карта. Новото временно удостоверение се издава на лицата, посочени като наследници в удостоверението. 

Често задавани въпроси

I. Финансова информация и информация за дивиденти

Информация за размера на разпределените дивиденти през годините може да откриете на сайта на компанията zagorkacompany.bg, раздел Информация за акционерите (тук).

1. Финансовите отчети на “ЗАГОРКА“ АД публикуват ли се някъде?

Финансовите отчети и протоколите от решенията на Общо събрание на акционерите на „ЗАГОРКА“ АД, с които се взема решение за разпределяне на дивидент, са налични онлайн в раздел „Дело“ в електронната партида на „ЗАГОРКА“ АД в сайта на Търговския регистър към Агенцията по вписванията.

2. Всяка година ли се разпределя дивидент?

Разпределянето на дивидент между акционерите на „ЗАГОРКА“ АД зависи от финансовите резултати на дружеството, както и от решенията на Общото събрание на акционерите за разпределяне на печалба и изплащане на дивиденти на акционерите.

Съгасно чл. 44, ал. 2 от Устава на „Загорка“ АД, „дивиденти се изплащат, само ако според проверения и приет годишен финансов отчет за съответната година чистата стойност на имуществото, намалена с дивидентите, е не по-малка от сумата на капитала на дружеството, фонд „Резервен“ и другите фондове“.

3. Желая да ми бъде изплатен дивидент. Как мога да заявя това?

Информация за изплащането на дивиденти, както и образец на заявление за изплащане на дивидент, може да откриете на сайта на компанията zagorkacompany.bg, раздел Информация за акционерите. От сайта може да получите информация за документите, които са необходими за получаване на дивиденти, а именно: (1) заявление за изплащане на дивидент; (2) удостоверение от банката за титуляр на сметката на акционера и (3) копие от временното удостоверение на акционера.

4. Кога се изплащат дивидентите?

Дивидентите се изплащат в третия четвъртък на месеца, в който е получено заявлението за изплащане на дивидент.

5. За какъв период мога да заявя изплащане на дивидент?

Съгласно чл. 44, ал. 3 от Устава на „ЗАГОРКА“ АД, „дружеството изплаща гласувания дивидент на лицата, които имат качеството акционер към момента на вземане на решението за изплащане на дивиденти. Вземанията за дивиденти се погасяват с изтичането на петгодишна давност“.

II. Правни въпроси

1. Не съм получил временно удостоверение за притежаваните от мен акции в „ЗАГОРКА“ АД. Как мога да получа временното си удостоверение?

Акционерите на „ЗАГОРКА“ АД следва да се легитимират с издадено от дружеството Временно удостоверение за притежаваните от тях акции или с депозитен сертификат, издаден от банка, в която акциите са депозирани или заложени.

Временно удостоверение се издава на лицата след справка в книгата на акционерите на „ЗАГОРКА“ АД. В случай че желаете да Ви бъде издадено временно удостоверение, свържете се със „ЗАГОРКА“ АД на тел. 0800 11 330.

2. Не си пазя депозитарната разписка за закупените от мен акции в „ЗАГОРКА“ АД. Какво да направя, за да получа временното си удостоверение?

В случай че сте изгубили депозитарната си разписка, свържете се със „ЗАГОРКА“ АД на тел. 0800 11 330, за да бъде извършена справка в книгата на акционерите относно наличието на членствено правоотношение.

3. Наследник съм на акционер в „ЗАГОРКА“ АД. Какви действия следва да предприема, за да ми бъде издадено временно удостоверение?

Наследниците на починали акционери на „ЗАГОРКА“ АД следва да се свържат с компанията на тел. 0800 11 330, за да бъдат изяснени обстоятелствата относно наследяването на акциите на наследодателя.

Необходимите документи, които наследници на починали акционери следва да представят на „ЗАГОРКА“ АД, за да им бъде издадено временно удостоверение, според случая, са: (1) акт за смърт на акционера; (2) актуално удостоверение за наследници, от което да е видно, че желаещият да получи временно удостоверение е наследник на починалия акционер и (3) искане от наследниците за издаване на временно удостоверение. Искането за издаване на временно удостоверение на наследници следва да бъде извършено съвместно от наследниците.

ВАЖНО! В случай, че починалият акционер има повече от един наследник, на всички наследници се издава едно общо временно удостоверение за акциите на починалия им наследодател. Отделни временни удостоверения могат да бъдат издадени на наследниците след представяне на договор за доброволна делба на наследените акции. Договорът следва да бъде с нотариална заверка на подписите на съделителите и да посочва разпределението по брой, номинал и серийни номера на акциите между наследниците.

4. Кой може да представлява акционери пред „ЗАГОРКА“ АД?

В случай че акционерът не може да упражнява лично правата си пред „ЗАГОРКА“ АД, то той може да упражни правата си чрез представител. Представителите се легитимират пред „ЗАГОРКА“ АД с изрично пълномощно от акционера с нотариална заверка на подписа и/ или с изрично адвокатско пълномощно. Законните представители на непълно или ограничено недееспособни акционери могат да представляват съответните акционери по силата на решение за поставяне под запрещение, акт за раждане и др. според случая.