logo

Саморегулация

Правила за отговорна търговска комуникация на ЗАГОРКА

В наши дни рекламата е съществен фактор за развитие на икономиката. Тя стимулира растежа и иновациите във всеки бизнес, насърчава конкуренцията и предоставя на консуматорите многообразие от избори. Рекламата е доказано най-бързият и ефикасен начин за запознаване на потребителите с даден продукт и неговите качества.

Ние, в ЗАГОРКА се стремим да изграждаме и подкрепяме марките си с оригинални, ефективни и вдъхновяващи търговски комуникации, като заедно с това прилагаме най-високи етични стандарти и отговорност към обществото. Повече от всичко желаем да избягваме неотговорната реклама, тази, която подтиква към или оправдава прекомерната консумация на алкохол. По собствена инициатива  и убеждение, прилагаме система от правила и практики за отговорна търговска комуникация, извън тези, които изисква законът. Това ние наричаме саморегулация.

Вярваме, че всяка наша реклама трябва:

  • да бъде законна, почтена, честна и правдива;

  • да отговаря на правилата за лоялна конкуренция и добрите бизнес практики

  • да е изготвена със социална отговорност и да е базирана на принципите на справедливостта и добрите нрави;

  • никога да не поставя под съмнение човешкото достойнство и неприкосновеност или да бъда неетична по какъвто и да е друг начин. 

Браншова саморегулация

ЗАГОРКА е част от Съюза на пивоварите в България - представителната организация на производителите на бира, малц и хмел в страната. Останалите членове на сдружението са: „Болярка ВТ” АД, „Бритос” ЕООД, „Каменица” АД, „Карлсберг България” АД, „Ломско пиво” АД, както и доставчици на суровини и материали. Пивоварната индустрия е първата в България, която  от 2005  г. насам прилага саморегулаторен кодекс за отговорна търговска комуникация и етични стандарти. Повече информация може да бъде открита на сайта на Съюза www.pivovari.com 

Национална саморегулация

Националният съвет за саморегулация (НСС) е независим орган за саморегулация в рекламата и търговската комуникация в България, създаден от браншовите организации на рекламодателите, телевизионните и радио оператори и рекламните агенции.

Членове на НСС са представители на рекламната индустрия: рекламодатели, рекламни агенции, медии, рекламни специалисти, както и всякакви други физически и юридически лица, които доброволно приемат целите и устава на НСС.

Основната задача на НСС е да обединява рекламната индустрия при спазване на правилата за професионалното поведение в областта на рекламата и търговските комуникации в полза на лоялната конкуренция и преди всичко в защита на потребителя. ЗАГОРКА е единственият представител на пивоварния бранш, който се е ангажирал доброволно да прилага Етичния кодекс на НСС. Допълнителна информация на http://nss-bg.org/index.php