logo

Информация за акционерите

Права на акционерите 

Всеки акционер в ЗАГОРКА разполага със следните права:   

 • право на дивидент; 
 • право на ликвидационен дял (при решение за ликвидация на компанията); 
 • право да закупи пропорционална част от издадени нови акции при увеличаване на капитала на Компанията; 
 • право да участва и гласува в заседания на Общото събрание на акционерите, както и да се запознава с писмените материали по дневния ред и да получи копие от тези материали 
 • право да получи протоколи от минали Общи събрания и приложенията по тях. 

Поканата за заседание на Общото събрание на акционерите се обявява в Търговския регистър към Агенцията по вписванията по партидата на ЗАГОРКА. Електронната страница на Търговския регистър може да намерите тук

Дивиденти 

Изплащането на разпределените от ОС на акционерите на ЗАГОРКА дивиденти се извършва само по банков път при спазване на следните условия: 

 • Подаване на писмено заявление от акционера на адрес: гр. Стара Загора 6000, ул. „Хан Аспарух” №41 – Счетоводен отдел. 
 • Заявлението следва да съдържа: имена и ЕГН/ съответно фирма и ЕИК, адрес и телефон за контакт и банкова сметка на акционера.  
 • Към заявлението трябва да бъдат приложени: удостоверение от съответната банка, че акционерът е титуляр на сметката, издадено не по-рано от един месец преди датата на заявлението; двустранно копие на временното удостоверение за притежаваните от акционера акции в капитала на дружеството. 
 • При подаване на заявление от наследник или правоприемник на акционер се изисква документ, удостоверяващ неговите права, а в случай че наследниците/ правоприемниците са повече от един, техният представител получава дивидента след представяне на изрично писмено нотариално заверено пълномощно, c което наследниците/правоприемниците го упълномощават да получи цялата полагаща се сума от тяхно име. 

Информацията за дивидентите, които ЗАГОРКА изплаща е налична тук
Образец на заявлението за получаване на дивиденти може да откриете тук
Моля обърнете внимание, че дивиденти се изплащат само веднъж в месеца - в края на всяка трета седмица, по банкова сметка на акционера. 

Уеднаквянане на издадените от Загорка акции

Акционерите, които разполагат с депозитарни разписки или стари временни удостоверения (от преди 2007 г.) за притежавани акции в ЗАГОРКА, трябва да ги заменят с нови временни удостоверения по решение на Общото събрание на акционерите от 22.02.2007 г. за уеднаквяване на акциите. 

Новите временни удостоверения могат да бъдат получени всеки работен ден от 8.30 до 17.00 часа, както следва: 

 • От 1-во до 15-то число на месеца - в гр. Стара Загора, ул. „Хан Аспарух” № 41, седалище на ЗАГОРКА; 
 • От 15-то до 30-то число на месеца – в гр. София 1797, ул. „Донка Ушлинова” №2, комплекс Геритидж парк, сграда 3, ет. 1, административно управление на ЗАГОРКА. 

Акционерите или техни упълномощени представители следва да представят притежаваните от тях оригинални временни удостоверения за поименни налични акции и/или депозитарни разписки за поименни безналични акции, документ за самоличност, удостоверение за наследници и/или изрично писмено нотариално заверено пълномощно. 

Прехвърляне и наследяване на акции

Считано от 08.07.2016 г. при прехвърлянето на акции на трети лица, които не са: акционери в дружеството, не са съпруг, съпруга или възходящи/низходящи роднини по права линия - трябва да бъдат предложени първо на мажоритарния акционер – Хайнекен Интернешенъл Б.В., Нидерландия.  

Прехвърлителят (джирантът) следва писмено да информира ЗАГОРКА за броя на акциите и цената, срещу която желае да ги прехвърли. 

В срок до 30 работни дни от датата на писменото уведомление мажоритарният акционер информира Изпълнителния директор на дружеството дали желае да придобие акциите при предложените условия. 

В случай на отказ или липса на отговор от страна на Хайнекен Интернешенъл Б.В., Нидерландия, акционерът има право да прехвърли акциите си на трето лице, при цена не по-ниска и условия не по-благоприятни от посочените в предложението, отправено до мажоритарния акционер. 

Посочените по-горе правила се прилагат и в случаите на прехвърляне на временни удостоверения. 

Прехвърлянето на акции и временни удостоверения, както и залагането им се извършва чрез джиро с нотариална заверка на подписа на прехвърлителя (джиранта) и има действие спрямо ЗАГОРКА от вписването му в книгата на акционерите. 

В 7-дневен срок от извършване на прехвърлянето, респективно залагането, новият собственик (джиратарят)/заложният кредитор е длъжен да уведоми дружеството като подаде писмено заявление и представи доказателства за джирото, в това число и документ, от който са видни условията, при които са прехвърлени акциите (напр. договор за покупко-продажба) с цел вписване на прехвърлянето в книгата за акционерите. 

Сделката е обвързваща за компанията от датата, на вписване на промяната в книгата на акционерите.  

При наследяване на акции в ЗАГОРКА, за издаването на временно удостоверение на името на наследниците е необходимо да бъдат представени: копие на смъртен акт; копие на удостоверение за наследници, копие на лична карта. Новото временно удостоверение се издава на лицата, посочени като наследници в удостоверението.